top of page

Privatlivspolitik for Brodalklinikken

Beskyttelse af din persondata tager vi alvorligt!

Jeg har hos Brodal-klinikken vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, så jeg kan fortælle dig, hvordan jeg behandler dine data.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer jeg løbende, hvor høj risikoen er for at min databehandling vil kunne påvirke dine grundrettigheder uhensigtsmæssigt. Jeg er især opmærksom på risikoen for, at du udsættes tab af omdømme, ID-tyveri eller datafortrolighed.

Kontaktoplysninger

Brodal-klinikken v/Dorte Bro, CVR.nr.: 1016458011, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. Har du spørgsmål, kan du kontakte os på telefon 22385271eller på
e-mail Brodalklinikken.dbc@gmail.com  

BEHANDLING AF PERSONDATA

JEG ANVENDER FØLGENDE TYPER DATA OM DIG

Jeg anvender data om dig for at gøre min service bedre og sikre kvalitet i mine produkter og tjenester samt i min kontakt med dig. De data, jeg anvender, omfatter:

  • Navn

  • E-mailadresse

  • Telefonnummer

  • Adresse

  • Almindelige persondata

  • Følsomme data

Jeg sammenstiller ikke dine data med data fra andre aktører, fx fra sociale medier.

JEG INDSAMLER OG OPBEVARER DINE PERSONDATA TIL BESTEMTE FORMÅL

Jeg indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker, når jeg har brug for persondata:

  • I forbindelse med behandlinger i konsultationen og journalføring, samt opbevaring af dine oplysninger

  • Administration af din relation til mig

Jeg kan få behov for at anvende dine persondata til et andet formål end det, de blev indsamlet til. Med mindre du har givet samtykke til en sådan ny anvendelse, undersøger jeg, om det oprindelige formål med indsamlingen af dine data er foreneligt med det nye formål. Jeg vurderer fx de kilder, dine data stammer fra, og om det er almindelige eller følsomme oplysninger, jeg har behov for at bruge. Jeg vurderer også, om brugen af dine data til det nye formål vil have negative konsekvenser for din handlefrihed.

JEG BEHANDLER KUN RELEVANTE PERSONDATA

Jeg behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for mig. Det samme gælder omfanget af de persondata, jeg bruger. Jeg bruger fx ikke flere data, end dem, jeg har brug for til det konkrete formål. Inden jeg behandler dine persondata, undersøger jeg, om det er muligt for mig at minimere mængden af data om dig. Jeg undersøger også, om nogle af de datatyper, jeg anvender, kan bruges i anonymiseret form. Det kan jeg gøre, hvis det ikke indvirker negativt på mine forpligtelser eller den tjeneste eller service, jeg tilbyder dig.

JEG BEHANDLER KUN NØDVENDIGE PERSONDATA

Jeg indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde mine fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for min forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, jeg behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

JEG KONTROLLERER OG OPDATERER DINE PERSONDATA

Jeg kontrollerer, at de persondata, jeg behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Jeg sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da min service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder jeg dig oplyse mig om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele mig dine ændringer.

For at sikre kvaliteten af dine data, har jeg vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til min indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Du skal dog her være opmærksom på, at klientjournaler opbevares i mindst 5 år.

JEG INDHENTER DIT SAMTYKKE, INDEN JEG BEHANDLER DINE PERSONDATA

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre jeg har et lovligt grundlag for at indhente dem. Jeg oplyser dig om et sådant grundlag og om min legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis jeg ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser jeg dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før jeg påbegynder databehandlingen. Hvis jeg har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser jeg dig om dette.

Når jeg i mine services og tjenester har behov for at behandle data om børn, indhenter Jeg samtykke fra en forælder. Jeg kontrollerer så vidt muligt, at samtykket gives af en forælder med forældremyndighed over barnet.

Jeg videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Jeg videregiver ikke persondata til andre aktører

Jeg videregiver ikke dine persondata til aktører i tredjelande

SIKKERHED

JEG BESKYTTER DINE PERSONDATA OG HAR INTERNE REGLER OM INFORMATIONSSIKKERHED

Jeg har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for ID-tyveri, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. Skønnes det afgørende for din persondatasikkerhed vil jeg endvidere underrette Datatilsynet om sikkerhedsbruddet.

"Peter har overhovedet ingen ticks mere, det er super befriende både for ham og os andre."

Læs mere
bottom of page